Adobe Acrobat Standard 10.1.1

Adobe Acrobat Standard 10.1.1

Adobe Systems Inc. – Commercial
ra khỏi 261 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Adobe Acrobat phần mềm cung cấp khả năng sử dụng được cải thiện, cũng như các tính năng mới để tốt hơn bảo vệ thông tin nhạy cảm và nhiều hơn nữa dễ dàng thu thập và quản lý dữ liệu biểu mẫu. Thêm vào đó, kích hoạt các tính năng bổ sung trong phần mềm Adobe Reader, và tận dụng lợi thế của hội nhập với mới Acrobat kết nối.

Tổng quan

Adobe Acrobat Standard là một Commercial phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Adobe Systems Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.210 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Acrobat Standard là 10.1.1, phát hành vào ngày 15/09/2011. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 5.0, được sử dụng bởi 57 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Acrobat Standard đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Adobe Acrobat Standard đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Acrobat Standard!

Cài đặt

người sử dụng 4.210 UpdateStar có Adobe Acrobat Standard cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Adobe Systems Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại